Historia

O 7 de maio de 1972 a Xunta Directiva da SEREM ratificou a creación oficial da Filial Rexional de Galicia que en 1965 constituíra o Prof. Dr. Carlos Ferreirós Espinosa, catedrático de Terapéutica Física da Facultade de Medicina de Santiago, da que el mesmo sería Presidente, actuando como tesoureira a Dra. Mª Carmen Porto Vázquez.

A aínda Delegación rexional de Galicia organiza o X Congreso Nacional que se celebrou en Santiago de Compostela en 1970 con gran éxito, sendo un dos que contou con maior número de inscritos ata entón (270). Mencionar que nesta época tamén se celebra en Santiago, en 1973, o importante VI Congreso Internacional de Radioloxía en ORL.

Prof. Dr. Carlos Ferreirós

Cartel del X Congreso Nacional de Santiago

Anteriormente a Sociedade Española de Radioloxía e Electrología Médica se reconstituyera en 1946 tras a guerra civil española. Decide fomentar a creación de Filiais de carácter rexional, acordando que para constituír unha Filial deberían agruparse non menos de 25 socios (Galicia contaba entón con 13 socios). Así en 1947 fórmase a Filial de Barcelona. Créase a figura de ?Delegado Rexional? que será por elección, non tendo constancia ata 1956 da existencia de Delegado en Galicia, que recaeu no radiólogo da Coruña o Dr. Felipe García Cabezón e en 1965 en o Dr. Carlos Ferreirós. Ao Delegado facultábaselle para organizar sesións científicas rexionais en nome da Sociedade, transmitir problemas á Xunta Directiva nacional, etc..

En 1979 convócanse eleccións á Filial Galega da S.E.R.E.M.    Entón xa había separación -de feito- entre a Radioloxía Diagnóstica, a Radioterapia e o Medicamento Nuclear aínda englobadas na única especialidade de Electrorradiología, separación que se consumou uns anos despois coa división das especialidades. Presentáronse dúas candidaturas, e sen dúbida debido a que xa a rama diagnóstica englobaba maior número de socios, triunfou esta. Presidíaa o Dr. Juan Vidal Carreira do Hospital Xeral de Galicia de Santiago, sendo secretario o Dr. Juan Lado Martínez. Nesta etapa impúlsase a impartición de Cursos, celebrándose en 1979 un sobre Tumores Óseos. e outro sobre Infeccións Respiratorias. Téntanse realizar reunións mensuais dos radiólogos galegos con presentación de casos, ás que algúns asistimos entusiastamente, pero esta boa idea malogrouse aos poucos.

En xaneiro de 1981 organízase o curso “Radioloxía do Tórax” coa presenza do Dr. Robert Fraser, e outro de “Abdome agudo” celebrado o 11 de maio, tras o cal se convocan eleccións (entón as Xuntas Directivas tiñan unha duración de 2 anos). Por falta de alternativas continúase prorrogando a mesma Xunta Directiva ata 1988 cando presentándose dúas candidaturas, sae elixida a que preside o Dr. Gerardo Pazos González do Hospital Xeral de Galicia, sendo vicepresidente o Dr. Xan Vieito Fuentes de Vigo; esta Xunta dimite en 1991, pero no Congreso Nacional de Valencia de 1990 propuxera a Galicia como sede para o Congreso Nacional de 1994, o cal foi aceptado pola Xunta Xeral da S.E.R.A.M. (en 1986 cambiouse o nome da Sociedade e as súas siglas adoptando o de Sociedade Española de Radioloxía Médica).

A Xunta Directiva elixida en 1991 é a encargada de organizar o XXII Congreso Nacional celebrado en Santiago de Compostela en setembro de 1994, repetíndose o éxito de 1970 pois contou con gran asistencia (1.300 inscritos) e moi boa calidade científica. O seu Presidente foi de novo o Dr. Juan Vidal, vicepresidente o Dr. Benigno Cossío da Coruña, secretario o Dr. José Ruiz de Pontevedra, tesoureiro o Dr. José M. Pumar de Santiago, sendo vogais o Dr. Eloy Álvarez de Ferrol, o Dr. J. Enrique Millán de Ourense e o Dr. Julio Rodríguez García de Lugo. Fórmase esta Directiva con representantes das catro provincias, tratando de implicar na Sociedade a todos, pois pretendía fomentar un maior coñecemento persoal entre os radiólogos galegos rompendo un relativo illamento existente e retomar a actividade científica, bastante durmida nos anos precedentes. Para iso toma o importante acordo de organizar Reunións cada dous anos que se celebrarían nos que non houbese Congreso Nacional. Así se celebra unha Reunión en Ourense en outubro de 1991 co tema entón novo de Ecografía Doppler que sorprendeu pola nutrida asistencia duns 60 radiólogos, seguíndolle outra en 1992 en Santiago de Compostela dedicada á Resonancia Magnética. Estas reunións podemos consideralas máis como encontros pois a actividade limitábase a un só día, pero fué un meritorio primeiro paso no que se pretendía.

Se forma ésta Directiva con representantes de las cuatro provincias, tratando de implicar en la Sociedad a todos, pues pretendía fomentar un mayor conocimiento personal entre los radiólogos gallegos rompiendo un relativo aislamiento existente y retomar la actividad científica, bastante dormida en los años precedentes. Para ello toma el importante acuerdo de organizar Reuniones cada dos años que se celebrarían en los que no hubiese Congreso Nacional. Así se celebra una Reunión en Ourense en octubre de 1991 con el tema entonces novedoso de “Ecografía Doppler” que sorprendió por la nutrida asistencia de unos 60 radiólogos, siguiéndole otra en 1992 en Santiago de Compostela dedicada a la Resonancia Magnética. Estas reuniones podemos considerarlas más como “encuentros” pues la actividad se limitaba a un solo día, pero fue un meritorio primer paso en lo que se pretendía.

En maio de 1995 Celébrase en Pontevedra a primeira Reunión que podemos considerar cun formato similar ao actual dos Congresos, constando por primeira vez oficialmente o nome de “Sociedade Galega de Radioloxía”.  Xa se organiza con dous días de actividade, presentación de casos e asistencia dalgúns relatores de fóra da nosa comunidade.  Tras esta renóvase a Xunta Directiva, que pasa a presidir o Dr. José Manuel Pumar de Santiago, organizando a Reunión da Toxa en 1997 que conta con moi boa participación, interesante actividade científica e un bonito programa social. En 1999 organízase a Reunión en Portomarín-Santiago con peregrinación polo camiño de Santiago incluída (entre Triacastela e Sárria). A destacar que nestas tres últimas reunións mencionadas concedíase un premio de asistencia á RSNA a aquel residente que obtivese o maior número de acertos nos “casos do día”.

Portadas de programas das tres primeiras Reunions da Sociedade entre 1995 e 1999

Tras as eleccións de 1999 sae elixida a única candidatura que se presenta, presidida polo Dr. Benigno Cossío Coll da Coruña, coa vicepresidencia do Dr. Julio Rodríguez García de Lugo. A esta Xunta débeselle o mérito de organizar as Reunións co formato actual, dándolles o nome de Congreso, con sede rotatoria polas catro provincias e cun tema científico común, fomentando a presentación de comunicacións e pósteres.  Así se celebra con gran éxito o IV Congreso na Coruña en 2001 dedicado principalmente a “Traumatismos”, o V en Lugo en 2003 co tema “A Radioloxía na Oncoloxía”, o VI en Ourense en 2005 que versou sobre “Patoloxía Músculo-Esquelética”  e o VII Congreso celébrase en 2007 en Vigo centrado en “Abdome e PACS”. Nestes congresos establécese  xa unha participación bastante estable, de ao redor de 100 inscritos e lógrase incrementar progresivamente a presentación de pósteres e comunicacións.

O Dr. Benigno Cossío estará de Presidente da Sociedade ata maio de 2007 tomando a substitución entón o Dr. Xan Vieito Fuentes de Vigo, constituíndo unha Directiva con ampla representación territorial a través de vocalías e creándose o cargo de Coordinador Científico. Esta Directiva aínda que con algunhas cambios puntuais na súa composición, continuará ata 2013 ao non presentarse ningunha candidatura previamente, é a encargada de formalizar legalmente a Sociedade como Asociación do mesmo xeito que fixeron entón as demais filiais da SERAM.

Portadas de programas dos Congresos  da Sociedade desde 2001ata 2015

En 2010 ten lugar na Coruña o XXX Congreso Nacional da SERAM e nestes anos continúan organizándose os Congresos Galegos, o VIII en Santiago de Compostela en 2009, o IX en Lugo en 2011 e o X en Ourense en 2013 no cal se inclúe por primeira vez unha sesión específica para técnicos en radioloxía. Neste Congreso renóvase a Xunta Directiva e en 2015 celébrase en Pontevedra o XI Congreso no cal se consegue a maior participación histórica con 193 inscritos (42 técnicos).

Jose  Enrique Millan

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies