Estatutos

 • CAPITULO PRIMEIRO: Denominación, fins, ámbito territorial e domicilio social.

 

ARTÍCULO 1°. Denominación.

Coa denominación de SOCIEDADE GALEGA DE RADIOLOXIA (en diante, tamén SGR), constitúese unha Asociación profesional, de dereito privado, carácter científico, sen finalidade lucrativa nin política, de duración indefinida, acollida ao disposto na vixente Lei de Asociacións e normas complementarias, Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo. Agrupa a todos os médicos e outros profesionais que soliciten a súa integración á SGR, cumpran os requisitos establecidos nestes estatutos e cuxa dedicación exclusiva o sexa en diagnóstico e/ou terapia asistidos pola imaxe producida por medios físicos.

A súa creación, conforme aos estatutos da Sociedade Española de Radioloxía Médica (en diante SERAM), baséase no criterio de constitución de filiais, neles recoñecidos. A SGR dispón con personalidade xurídica propia e independente, órganos de goberno propios e estatutos que non contravendrán o establecido nos da SERAM.

ARTÍCULO 2°. Fins e actividades.

Os fins desta Asociación son:

a) A potenciación, desenvolvemento e difusión da radioloxía en todas as súas variantes, áreas e disciplinas que agrupa.

b) A promoción e mutua axuda respecto á aprendizaxe de noticias técnicas de exploración ou tratamento.

c) Defender os intereses da especialidade, subordinándoos aos da sanidade no seu conxunto.

d) Promover e procurar o perfeccionamento e avance da calidade da asistencia e da atención sanitaria que a nosa Especialidade desenvolve.

e) Emitir opinións ou ditames sobre temas da súa competencia a petición da Administración, de persoas físicas ou xurídicas con interese lexítimo, ou dos seus socios.

Para o cumprimento dos seus fins, a Asociación realizará as seguintes actividades:

a) A organización de eventos científicos e sanitarios, contribuíndo á saúde e á educación sanitaria.

b) Cooperar co Servizo Galego de Saude, a Universidade, a Sanidade Pública e persoal, e con outras sociedades científicas, o fin de manter e mellorar a calidade científica na aplicación das disciplinas que son da súa competencia.

c) Ostentar a representación da especialidade de Radioloxía no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

ARTÍCULO 3°. Ámbito territorial.

O ámbito territorial da Asociación esténdese a todo o territorio da Comunidade Autónoma Galega

ARTÍCULO 4°. Domicilio social.

A S.G.R. ten o seu domicilio social nel Colexio Oficial de Médicos de Santiago de Compostela, c/ San Pedro de Mezonzo 39-41, baixo.

 

 • CAPITULO SEGUNDO: Dos Socios.

 

ARTÍCULO 5°. Clases de socios y requisitos.

A  S.G.R. compoñerase  de:

– Socios de Número

– Socios de Honra

– Socios Residentes

– Socios Correspondentes

– Socios Xubilados

– Socios Técnicos en Radioloxía

Serán Socios de Número os médicos especialistas cuxa dedicación principal sexa calquera das áreas específicas que constitúen a radioloxía e que teñan o seu exercicio profesional e/ou residencia no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. A súa admisión definitiva na sociedade corresponderá á Xunta Directiva.

Serán Socios de Honra aquelas persoas físicas ou xurídicas con especial dedicación á Sociedade ou indiscutible valía científica e radiológica, cuxos méritos lles fagan merecedores a tal título. Serán designados pola Xunta Directiva, sen prexuízo de posterior ratificación pola asemblea xeral de SGR.

Serán Socios Residentes os médicos en período de especialización en Radiodiagnóstico e durante o tempo da mesma, que a estean realizando en calquera dos Hospitais acreditados para a docencia no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. A súa admisión definitiva na sociedade corresponderá á Xunta Directiva. Ao finalizar o seu período de especialización pasarán automaticamente a socios de número sempre que cumpran os requisitos establecidos nestes estatutos.

Serán Socios Correspondentes aquelas persoas cientificamente cualificadas, de profesións afíns e relacionadas coa radioloxía. Tamén poderán ser socios correspondentes aqueles que dándose de alta no seu día na SGR, cambien o seu traballo de autonomía/país sempre que continúen sendo socios da SERAM e cumpran os requisitos establecidos nos presentes estatutos. Serán designados pola Xunta Directiva.

Serán Socios Xubilados os socios de número que pasando á situación de xubilación laboral así o soliciten.

Serán Socios Técnicos en Radioloxía aqueles especialistas non médicos que se dedican ao manexo de técnicas radiológicas e a súa aplicación con fins diagnósticos e/ou terapéuticos e que teñan o seu exercicio profesional e/ou a súa residencia no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. A súa admisión corresponderá á Xunta Directiva.

En cumprimento da lexislación vixente en materia de Protección de Datos Persoais, os datos proporcionados polos socios á SGR, son incorporados a un ficheiro responsabilidade da SOCIEDADE GALEGA DE RADIOLOGIA (SGR), debidamente rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos ou organismo que lle substitúa, cuxa finalidade é o mantemento e xestión da sociedade, o control das súas obrigacións como socio, así como de manterlle informado acerca de todas as actividades da SGR. Por iso, o socio consente o envío de comunicacións relacionadas coas actividades da sociedade por calquera medio incluído o correo electrónico, SMS ou similares.

O socio é responsable da veracidade dos datos proporcionados así como de manter actualizados os mesmos, exonerando á SGR de toda responsabilidade por problemas derivados da súa falta de actualización.

O socio poderá exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación, e cancelación dirixíndose ao domicilio social da SGR ou á dirección de correo electrónico da Sociedade.

ARTÍCULO 6°. Admisión.

 Para ser socio da SGR esixirase estar asociado previamente a SERAM, excepto para os Socios de Honra.

O proceso de admisión de socios na SGR iniciarase mediante solicitude escrita do interesado, cando cumpra, á Xunta Directiva da Sociedade Galega de Radioloxía indicando a categoría na que se pretende ingresar e acreditando as condicións necesarias que o xustifiquen, todo iso sen prexuízo da aprobación ou referendo posterior polo órgano de goberno da SGR que corresponda segundo establécese nos presentes estatutos.

ARTÍCULO 7°. Dereitos.

Ademais de poder exercitar os dereitos que lles confiren os presentes estatutos, e nos seus propios termos, os socios gozarán de todos os beneficios que a S.G.R. outorga:

a. Ser electores e elegibles para calquera cargo da Xunta Directiva, coas limitacións establecidas nos presentes estatutos.

b. Propoñer, por escrito, temas a debater nas Asembleas.

c. Intervir con voz e voto nas deliberacións e acordos da Asemblea Xeral.

d. Asistir aos actos científicos que organice a Sociedade.

e. Recibir as publicacións e informacións da SGR e utilizar todos os servizos que estableza a Sociedade.

f. Recibir o asesoramento e axuda profesional e laboral que precisen, de acordo coas normas que en cada caso establézanse e dentro das posibilidades da SGR segundo os seus fins e límites legais.

ARTIGO 8°. Obrigacións.

Serán obrigacións dos socios:

a. O digno e ético exercicio da especialidade.

b. A nobre competencia cos seus compañeiros.

c. A observación dos Estatutos e Regulamentos da Asociación, así como as normas e acordos que regulamentariamente adopten a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.

d. Satisfacer as cotas que se poidan establecer, salvo os socios de honra, socios residentes, socios correspondentes, socios  xubilados, socios técnicos en radioloxía e socios que se atopen en paro laboral.

e. Aceptar e desempeñar, no seu caso, as obrigacións inherentes ao cargo que ocupen na sociedade os que puidesen ser nomeados conforme a estes estatutos.

ARTICULO 9°. Causas de baixa.

Os socios causarán baixa por algunha das causas seguintes:

– Por defunción

– Dedicación a outra especialidade allea

– Por renuncia voluntaria

– Por falta de pago das cotas estipuladas

– Por acordo de expulsión adoptado pola Xunta Directiva, a que poderá determinarse previo expediente disciplinario e como consecuencia da mala praxe no campo de actuación dos seus fins ou calquera outra falta que se opoña aos estatutos, garantindo os dereitos de audiencia, asistencia e defensa do socio expedientado. Do resultado informarase á asemblea xeral.

– En caso de deixar de pertencer á SERAM, cando cumpra.

 

 • CAPITULO TERCEIRO: Dos Órganos de Goberno.

 

ARTIGO 10°.

Os órganos de goberno da S.G.R. son:

A Asemblea Xeral

A Xunta Directiva

A Xunta Permanente

ARTIGO 11°.  A Asemblea Xeral.

A asemblea xeral é o órgano supremo de goberno da asociación e estará integrada por todos os asociados.

As reunións da asemblea xeral serán ordinarias e extraordinarias.

A asemblea xeral ordinaria celebrarase polo menos unha vez ao ano. As asembleas extraordinarias celebraranse cando as circunstancias aconsélleno, a xuízo do presidente, cando a Xunta Directiva acórdeo, ou cando o propoña por escrito un 25% dos socios da S.G.R. Neste último suposto farase constar no escrito asinado polos socios a proposta de Orde do Día.

As convocatorias serán feitas por escrito con expresión na Orde do Día de todos os asuntos a tratar, e poderá ser cursada ben por correo postal ou por correo electrónico ou inseríndoa na páxina web da S.G.R., con polo menos quince días de antelación á data en que debe celebrarse.

As asembleas xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorra nela un terzo dos asociados con dereito a voto e en segunda convocatoria calquera que sexa o número de asociados con dereito a voto.

As asembleas xerais serán presididas polo Presidente da Xunta Directiva, e actuará como Secretario o da Xunta Directiva. En caso de ausencia deste actuará de Secretario calquera cargo da JD. En caso de ausencia do Presidente presidiraas o Vicepresidente.

Os acordos tomaranse por maioría simple das persoas presentes cando os votos afirmativos superen aos negativos, non sendo computables a estes efectos os votos nulos, en branco, nin as abstencións. O voto será secreto no caso de que o solicite calquera membro da Asemblea.

Será necesario maioría de dous terzos dos presentes para:

 1. Disolución da entidade.
 2. Disposición ou alleamento de bens integrantes do inmobilizado.
 3. Remuneración dos membros do órgano de representación.

Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:

 1. Aprobar a xestión da Xunta Directiva.
 2. Examinar e aprobar as contas anuais.
 3. Fixar as cotas ordinarias ou extraordinarias.
 4. Referendar as designacións de socios, conforme ao disposto nos presentes estatutos.
 5. Aprobar as actas da asemblea anterior.
 6. Referendar a elección dos membros da Xunta Directiva.
 7. Calquera outra facultade non atribuída á Xunta Directiva ou á Asemblea Xeral Extraordinaria.

Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, convocada a tal efecto:

 1. Modificación de los estatutos.
 2. Disolución de la asociación.
 3. Disposición o enajenación de los bienes.

ARTIGO 12°.  A Xunta Directiva.

 A asociación será xestionada e representada por unha Xunta Directiva, que estará integrada por:

– Vía presidencial:

– Presidente

– Vicepresidente

– Presidente Saínte

– Resto cargos Xunta Directiva:

– Secretario.

– Tesoureiro

A duración dos cargos de Presidente, Vicepresidente, e Presidente saínte será de DOUS anos, e de CATRO para Secretario e Tesoureiro.

Serán elegibles a Xunta Directiva o Vicepresidente, o Secretario e o Tesoureiro. Ao cargo de Presidente Saínte accederá o Presidente unha vez concluído o seu mandato e ao cargo de Presidente accederá o Vicepresidente unha vez concluído o seu mandato, coas excepcións que se indican nos presentes estatutos.

A votación será secreta. Os socios con dereito a voto poderán emitir o voto electrónico telemático por Internet, en calquera equipo con conexión á rede de redes. Esta modalidade de voto garantirá que a infraestrutura tecnolóxica que dá soporte ao sistema electoral contemple as medidas de seguridade que aseguren o seu correcto funcionamento durante o período no que se exerce o dereito ao voto, o segredo e a privacidade do votante, a integridade do voto, o seu trazabilidad e un escrutinio disociado. A elección dos membros da Xunta Directiva requirirá maioría simple.

Os socios poderán delegar en calquera socio con dereito a voto asistente á Asemblea Xeral a cal deberá ser por escrito, con carácter especial para cada Asemblea e asinada. Serán válidos os votos por correo recibidos como mínimo 48 horas antes de iniciada a Asemblea.

Para ser elixido á Xunta Directiva requírese ter a condición de socio de número cunha antigüidade mínima de dous anos desde o seu ingreso na Sociedade. En todos os casos deberán estar ao corrente das súas obrigacións como socios.

Os socios interesados en formar parte da Xunta Directiva deberán comunicalo a esta cunha antelación mínima de 15 días á celebración da Asemblea Xeral en que debe producirse a elección.

Os membros da Xunta Directiva poderán ser obxecto de reelección coas excepcións contempladas nos presentes estatutos.

Coa excepción da vía presidencial, todos os cargos da Xunta Directiva poderán reelixirse por un máximo de dous períodos (no mesmo posto ou noutro). Ao finalizar dous períodos só poderán presentarse a elección para o posto de Vicepresidente de non selo con anterioridade.

A Xunta Directiva reunirase tantas veces como o considere oportuno o seu Presidente e, como mínimo, DÚAS veces ao ano. Será válida calquera modalidade de reunión de Xunta Directiva adaptada ás novas tecnoloxías (reunións “on line”, videoconferencia, conferencia telefónica, web conferencia, etc.).

Na reunións da Xunta Directiva será necesaria a presenza de polo menos a metade dos seus membros e os acordos sempre se adoptarán por maioría simple, sendo en caso de empate decisivo o voto do Presidente.

A Xunta Directiva poderá nomear a un Coordinador Científico e cuantos asesores, vocais ou membros de comités que crea conveniente, todos os cales poderán acudir ás reunións da Xunta Directiva por indicación expresa do Presidente e sen dereito a voto.

Todos os cargos da Xunta Directiva serán honoríficos e non remunerados, salvo os gastos derivados do seu propio funcionamento -como dietas, desprazamentos, etc.- que serán abonados previa xustificación. Non obstante o anterior, os cargos poderán ser remunerados se a Xunta Directiva estímao oportuno, a asemblea xeral apróbao por maioría de dous terzos da mesma e faise constar nas contas anuais aprobadas en asemblea xeral.ARTIGO 13º.

Os membros da Xunta Directiva poderán causar baixa por renuncia voluntaria comunicada por escrito á Xunta Directiva, por incumprimento das obrigacións que tivesen encomendadas e por expiración do mandato.

En caso de renuncia de toda a Xunta Directiva, esta deberá comunicarse á asemblea xeral e só terá efecto cando se constituíu unha nova Xunta Directiva.

Os membros da Xunta Directiva que esgotasen o prazo para o cal foron elixidos continuarán ostentando os seus cargos ata o momento en que se produza a aceptación dos que lles substitúan.

En caso de cesamento ou renuncia ao cargo dalgún membro da Xunta Directiva, leste poderá ser substituído de forma automática pola Xunta Directiva de maneira interina ata a finalización do prazo de duración do cargo do substituído e deberá ser ratificado na seguinte Asemblea Xeral. 

ARTIGO 14º. Facultades da Xunta Directiva.

As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral, a todos os actos propios das finalidades da asociación, sempre que non requiran, segundo estes estatutos, autorización expresa da asemblea xeral.

Son facultades da Xunta Directiva:

 1. Dirixir as actividades sociais e levar a xestión económica e administrativa da asociación, acordando realizar os oportunos contratos e actos.
 2. Executar os acordos da asemblea xeral.
 3. Formular e someter á aprobación da asemblea xeral os balances e as contas anuais.
 4. Resolver e/ou propoñer, no seu caso, sobre a admisión de novos membros.
 5. Nomear delegados para algunha determinada actividade da asociación.
 6. Constituír as comisións asesoras que considere oportunas e nas que, polo menos, un dos seus membros deberá selo tamén da Xunta Directiva.
 7. Aprobar, no seu caso, os regulamentos de orde interna e das distintas comisións e comités que se designen.
 8. Preparar os congresos anuais da SGR.
 9. Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da asemblea xeral de socios.

ARTIGO 15º. O Presidente.

O presidente terá as seguintes atribucións:

 1. Ostentar a representación legal da Asociación e da Xunta Directiva en todos os actos oficiais e ante todas as autoridades e organismos que o requiran.
 2. Coordinar o traballo dos membros da Xunta Directiva.
 3. Planificar e desenvolver a visión estratéxica dos fins da asociación.
 4. Convocar e presidir a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, moderando e dirixindo as súas discusións. Na Xunta Directiva o seu voto será de calidade en caso de empate.
 5. Adoptar cantas medidas urxentes considere oportunas para a mellor administración e goberno da SGR, dando conta diso á Xunta Directiva  na seguinte sesión que se celebre.
 6. Coidar do cumprimento dos estatutos e dos acordos da asemblea xeral e a Xunta Directiva.
 7. Subscribir co secretario as actas das sesións e toda clase de documentos que emanen da sociedade.
 8. Autorizar coa súa firma os documentos, actas e correspondencia.
 9. Dispoñer de firma autorizada para realizar pagos e operacións bancarias. A firma será para o seu uso indistinto coa do Tesoureiro
 10. En xeral, o presidente terá calquera outra facultade non atribuída expresamente á asemblea xeral ou á Xunta Directiva.

Naqueles actos aos que non puidese asistir por motivos xustificados, poderá delegar a súa representación no Vicepresidente, ou en calquera outro membro da Xunta Directiva.

O presidente da S.G.R. formará parte do Órgano Asesor da Xunta Directiva da SERAM, representando á S.G.R. na SERAM e sendo portavoz desta naquela.

ARTIGO 16º. O Presidente saínte.

O presidente saínte terá as seguintes atribucións:

 1. Establecer os oportunos contactos e relacións con outros organismos e sociedades, tanto nacionais como internacionais, relacionados coas áreas   específicas que constitúen a radioloxía, así como fomentar e manter estas relacións   científicas e profesionais.
 2. Supervisar os estatutos da sociedade e propoñer á asemblea xeral as modificacións que se consideren necesarias.
 3. Establecer e coidar as guías e pautas de actuación dos diferentes cargos da Xunta Directiva e das comisións ad hoc que se puidesen crear.
 4. Propoñer á Xunta Directiva os candidatos para membros honoríficos que considere oportunos.
 5. Substituír ao Presidente en caso necesario.

Non é posible a súa reelección para a vía presidencial.

ARTIGO 17º. O Vicepresidente.

O vicepresidente terá as seguintes atribucións:

 1. Substituír ao presidente en ausencia deste, motivada por enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas atribucións que el.
 2. Todas aquelas que lle sexan encomendadas polo Presidente ou pola Xunta Directiva.

Ocupará a presidencia da Asociación no caso de cesamento ou renuncia ao cargo do Presidente. Neste suposto, a Xunta Directiva procederá a nomear un novo Vicepresidente conforme ao disposto no artigo 13 dos estatutos.

ARTIGO 18º. O Secretario.

O secretario terá as seguintes atribucións:

 1. Dirixir os traballos puramente administrativos da asociación, custodiando a documentación da entidade, e facendo que se cursen as comunicacións sobre        designación das xuntas directivas e demais acordos sociais inscribibles aos rexistros correspondentes, así como o cumprimento das obrigacións   documentais nos termos que legalmente correspondan.
 2. Promover e coordinar a carteira de servizos que a sociedade presta aos seus membros.
 3. Establecer as relacións necesarias coa secretaría técnica para o correcto funcionamento da Sociedade.
 4. Custodiar os libros da sociedade, documentos e selos, exceptuando os libros de contabilidade.
 5. Confeccionar a proposta da Xunta Directiva a orde do día da asemblea xeral e das reunións da Xunta Directiva e comunicar as convocatorias destas reunións ou outras propostas polo presidente.
 6. Controlar o libro de rexistro de socios e presentar as propostas de novos membros á Xunta Directiva para a súa admisión definitiva.
 7. Redactar as actas da asemblea xeral e da Xunta Directiva.
 8. Expedir e subscribir as certificacións con referencia aos libros e documentos da SGR.
 9. Calquera outra función que se lle encomende por acordo da asemblea xeral ou Xunta Directiva ou por decisión do presidente da SGR.

ARTICULO 19º. O Tesoureiro.

O Tesoureiro terá as seguintes atribucións:

 1. Recadar os fondos pertencentes á asociación.
 2. Coidar e coordinar as finanzas da sociedade. Custodiar os fondos da sociedade, coidando de que se realicen os cobros e pagos que o presidente ordene.
 3. Controlar os libros de contabilidade da sociedade.
 4. Presentar o balance das contas na asemblea xeral ou a petición da Xunta Directiva.
 5. Dispoñer de firma autorizada para realizar pagos e operacións bancarias. A firma será para o seu uso indistinto coa do Presidente.

ARTIGO 20º. A Xunta Permanente.

A xunta permanente estará formada polo Presidente e o Secretario

As funcións da Xunta Permanente serán as mesmas que as da Xunta Directiva e reunirase cando, por circunstancias especiais de tempo ou outros imponderables, non poida facelo a Xunta Directiva. Todas as resolucións adoptadas terán que ser comunicadas, referendadas ou modificadas, na seguinte reunión da Xunta Directiva.

 • CAPITULO  CUARTO: Do réxime económico e documental.

 

ARTICULO 21º. Réxime económico e Réxime documental.

A Asociación non dispón de patrimonio fundacional.

Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos fins e actividades da asociación serán os seguintes:

 1. As achegas económicas recibidas da SERAM pola súa condición de filial.
 2. As cotas complementarias que puidesen establecer a SGR para os seus membros,decidindo a forma de ingresar as devanditas cotas.
 3. As subvencións, legados ou herdanzas que puidese recibir de forma legal por parte dos seus socios ou de terceiras persoas.
 4. Calquera outro recurso lícito.

Como entidade sen ánimo de lucro, os beneficios obtidos ou derivados do exercicio de actividades económicas ou prestación de servizos, de existir, destinásense exclusivamente ao cumprimento dos fins da asociación. En ningún caso, estes poderán ser repartidos entre as persoas asociadas ou calquera outra persoa física ou xurídica con interese lucrativo.

O orzamento anual de ingresos e gastos formularase de acordo cos principios establecidos polo plan xeral contable e demais disposicións vixentes.

O exercicio asociativo e económico será anual e o seu peche terá lugar o 31 de decembro de cada ano, e integrarán o réxime documental e contable da SGR:

 1. O libro rexistro de socios.
 2. O libro de actas.
 3. Os libros de contabilidade.
 4. O balance de situación e as contas de ingresos e gastos.

 

 • CAPITULO QUINTO: Disolución e liquidación.

 

ARTIGO 22º. Disolución e Liquidación da Asociación.

A SGR poderá disolverse por decisión da asemblea xeral extraordinaria, convocada para iso, con arranxo ao disposto nos presentes estatutos, con inclusión específica dese punto na orde do día.

En caso de disolución, a Xunta Directiva actuará como comisión liquidadora de contas pendentes e dos bens. O saldo que subsista destes bens atribuirase directamente á entidade que se acorde na mesma asemblea antes da disolución.

Así mesmo procederá a disolución polas causas previstas no artigo 39 do código civil e por sentenza xudicial firme.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

En todo canto non estea previsto nos presentes estatutos aplicarase a vixente Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, e as disposicións complementarias.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Só para as primeiras eleccións a Xunta Directiva a celebrar unha vez aprobados os presentes estatutos, que serán convocadas en 2017, procederase igualmente á elección do cargo de Presidente.

 

DISPOSICIÓN FINAL: Facúltase á Xunta Directiva da SGR para que, no seu caso, proceda a emendar os problemas que puidesen xurdir durante o trámite de inscrición dos presentes estatutos.

 

DILIXENCIA para facer constar que os presentes Estatutos quedaron redactados de acordo coas decisións tomadas na Asemblea Xeral Extraordinaria que a Asociación celebrou con este fin en Santiago de Compostela, o día 16 de marzo de 2017.

 

Vº Bº

O Presidente                                                                   O Secretario

José Enrique Millán Suárez                                             Juan Carlos Quintero Rivera

Utilizamos cookies para realizar un registro y seguimiento de la actividad general de los usuarios en la web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies